นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด "บริษัทฯ" ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน เป็นต้น

เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงประกาศนโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมกับบริษัทฯ ดังนี้๑.ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ๒. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ในการให้บริการจัดฝึกอบรม และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าอบรม ดังนี้

๒.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประขาชน เบอร์โทรศัพท์ e-mail ชื่อบริษัทต้นสังกัด  

๒.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบประวัติการฝึกอบรม คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร 

         ประวัติการอบรม สถานะผลการอบรม คะแนน เลขที่ประกาศนียบัตร และข้อมูลอื่น ๆ ที่

         เกี่ยวข้องกับการอบรม ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสมัครเข้ารับ

         การอบรม หากผู้สมัครไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจมีผลทำให้ไม่ได้รับการตอบรับเข้าอบรม๓. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

๓.๑ บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก

        การรับสมัครเข้ารับบริการฝึกอบรม และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมเอกสารการแจ้ง

        สมัครเข้ารับบริการฝึกอบรม

๓.๒ บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าอบรมจากบุคคลที่สาม เช่น หน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจน 

        หน่วยงานและบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือที่เกี่ยวข้องกับท่านอยู่ในความครอบครอง

        หรือ ควบคุมดูแล๔. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

๔.๑ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้

      วัตถุประสงค์ในการดำเนินการฝึกอบรม

๔.๒ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการอื่นนอกเหนือจาก

                             วัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเลือก  

                             ว่าจะให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือไม่ให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

๔.๓ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ

                              สามารถก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องรับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

         (๑) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ

         (๒) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทๆ

         (๓)  เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

๔.๔ บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการ

                  เมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความ

                  พิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของ    

                  ข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุตคล    

                  เว้นแต่ กรณีที่บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม

                  โดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

๔.๕ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใด  แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเว้นแต่

         (๑) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้ท่านทราบ และได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผย

              แล้ว

         (๒) เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำได้


๕. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

   (๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อเมื่อได้รับความ

        ยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก

        เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ

        วัตถุประสงค์ในการดำเนินการฝึกอบรม และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

   (๒) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน

        เว้นแต่กรณีที่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคล

        ตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องเป็นการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ

        ฝึกอบรม และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

    (๓) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอม

         จากท่าน เว้นแต่กรณีที่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม จากเจ้าของ

         ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ใน

         การดำเนินการฝึกอบรม และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้อง

         เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น

         สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เป็นต้น

๖. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

    (๑) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทฯ

         จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและ

         สอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง

         แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

     (๒) ระยะเวลาจัดเก็บ

ลำดับที่ประเภท/รายการข้อมูลระยะเวลาการเก็บรักษา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งชี้ตัวตน
๕ ปี*

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบประวัติการฝึกอบรม

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร ประวัติการอบรม สถานะผลการอบรม

คะแนน เลขที่ ประกาศนียบัตร และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการอบรม
๕ ปี*

ข้อมูลส่วนบุคคลของภาคส่วนศูนย์ทดสอบภาษา (ระดับ๖)
ตลอดชีพ*


*ระยะเวลาตามคู่มือ Record keeping manual บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด

ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป บริษัทฯ จะทำ

การลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


๗. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ตังต่อไปนี้

 (๑) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่

กับบริษัทฯ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมาย   (๒) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ทำนมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัทฯ

         สำเนาข้อมูลส่วนบุคคลตังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

         ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯได้


    (๓) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ ตัวท่านจากบริษัทฯ

          ได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วย

          เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการ

          อัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูล

          ส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัดโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทฯ ส่งหรือ

          โอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพ

          ทางเทคนิคไม่สามารถทำได้    (๔) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บ

          รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วน

          บุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ

          คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เว้นแต่บริษัทฯ พิสูจน์ใด้ว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล

          ส่วนบุคคลนั้น บริษัทฯ มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

          ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง

          ตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย   (๕) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วน

         บุคคลของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

         (ก) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้       

             หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

         (ข) เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯ ไม่มี

              อำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป

         (ค) เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯไม่อาจปฏิเสธคำขอได้

         (ง) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัท

              ไม่ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดข้างต้น หากเป็นการเก็บรักษาข้อ

              ส่วนบุคคลนั้นไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเก็บรักษาไว้เพื่อ

              วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๒๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ การใช้

              เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

              หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย


    (๖) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณี

     ดังต่อไปนี้

          (ก) เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอให้ดำเนินการแก้ไข

          (ข) เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน

          (ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

               ส่วนบุคคล แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม

               กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้อง

               ตามกฎหมาย

          (ง) เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามมาตรา ๓๒ (๑) เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูล

              ส่วนบุคคลตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

     (๗) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ "ช่องทางการติดต่อ" ด้านล่างนี้) ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่าน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คำขอของท่านทำให้ต้องมีการดำเนินการมากเกินควร หรือใช้ข้อมูลเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายจากท่าน นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวซาญได้ หากบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒


๘. ช่องทางติดต่อ

    รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

    ชื่อ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 

    สถานที่ติดต่อ : ๘๙ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

    ช่องทางการติดต่อ : e-mail : tfta.operation@gmail.comนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากผู้พัฒนาระบบเว็บไซต์


ข้อความแบนเนอร์การยินยอมใช้งานคุกกี้  :  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์
ข้อความสำหรับลิงก์นโยบาย : นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : 
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) 

1. บทนำ
ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รายละเอียดการรวบรวมข้อมูลใช้ หรือ เปิดเผย ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA” (Personal Data Protection Act) เพราะทางเรานั้นตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มอบให้กับทางเรานั้น มีมาตรการ การรักษาความมั่นคงที่เหมาะสม และปลอดภัยอย่างดีที่สุด 

2. รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด 
"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้ สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่เรานั้นได้รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและใช้ข้อมูลเท่านั้น

2.1 เมื่อมีการสมัครสมาชิก
2.2 เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า
2.3 เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่ านแบบฟอร์ม
2.4 เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านกระทู้ เว็บบอร์ด


3. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้ าง 
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลจะรวบรวมใช้ ตามขอบเขตของการบริการโดยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ภายใต้กฎหมาย

ข้อมูลระบุตัวตน
ชื่อ , นามสกุล
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
เพศ
วันเกิด
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่ทางไปรษณีย์
บัญชีโซเชียลมีเดีย
ข้อมูลทางธุรกรรม
รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน

ข้อมูลทางเทคนิค
IP address
Cookie
Web Browser


4.ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร 
4.1 เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูล ซื้อขาย สินค้า หรือ บริการ 
4.2 เพื่อการตรวจสอบรายละเอียดการสั่ งซื้อสินค้า
4.3 เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า
4.4 เพื่อใช้ในการจัดทำ รายงานการสั่งซื้อ และ รายงานภาษีการขาย

5. ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
ทางเรานั้นมีมาตรการ การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อรองรับความปลอดภัยของข้อมู ลอย่างสูงที่สุดรั บรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิ กส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดย CA (Certificate Authority) ถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว , รหัสผ่าน , หมายเลขบัตรเครดิต 

6. การเปิดเผยข้อมูลบุคคล ต่อบุคคลภายนอก 
ในการดำเนินธุรกิจ เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม เช่น เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ เราขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีผลทางกฎหมาย

7. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ตามประกาศของ TFT ด้านบน

8. การใช้คุ้กกี้ (Cookies)
คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติ กรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้ สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้ งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเราได้

10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานภายใต้กฏหมาย โดยเราจะเปิดเผยนโยบายการให้ลูกค้าทราบผ่านเว็บไซต์อย่างชัดเจนตามความเหมาะสม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้