นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด "บริษัทฯ" ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน เป็นต้น

เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงประกาศนโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมกับบริษัทฯ ดังนี้


๑. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 


๒. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ในการให้บริการจัดฝึกอบรม และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าอบรม ดังนี้

๒.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประขาชน เบอร์โทรศัพท์ e-mail ชื่อบริษัทต้นสังกัด  

๒.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบประวัติการฝึกอบรม คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร ประวัติการอบรม สถานะผลการอบรม คะแนน เลขที่ประกาศนียบัตร และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสมัครเข้ารับ การอบรม หากผู้สมัครไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจมีผลทำให้ไม่ได้รับการตอบรับเข้าอบรม


๓. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

๓.๑ บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการรับสมัครเข้ารับบริการฝึกอบรม และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมเอกสารการแจ้งสมัครเข้ารับบริการฝึกอบรม

๓.๒ บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าอบรมจากบุคคลที่สาม เช่น หน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานและบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือที่เกี่ยวข้องกับท่านอยู่ในความครอบครอง หรือ ควบคุมดูแล๔. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

๔.๑ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการฝึกอบรม

๔.๒ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการอื่นนอกเหนือจาก

วัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเลือกว่าจะให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือไม่ให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

๔.๓ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ สามารถก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องรับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

         (๑) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ

         (๒) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทๆ

         (๓)  เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

๔.๔ บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการ

                  เมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ กรณีที่บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม โดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

๔.๕ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใด  แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเว้นแต่

         (๑) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้ท่านทราบ และได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยแล้ว

         (๒) เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำได้


๕. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

   (๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อเมื่อได้รับความ ยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการฝึกอบรม และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

   (๒) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเว้นแต่กรณีที่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องเป็นการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการฝึกอบรม และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

    (๓) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการฝึกอบรม และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น

         สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เป็นต้น

๖. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

    (๑) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

     (๒) ระยะเวลาจัดเก็บ

ลำดับที่ประเภท/รายการข้อมูลระยะเวลาการเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งชี้ตัวตน๕ ปี*

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบประวัติการฝึกอบรม

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร ประวัติการอบรม สถานะผลการอบรม

คะแนน เลขที่ ประกาศนียบัตร และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการอบรม

๕ ปี*
ข้อมูลส่วนบุคคลของภาคส่วนศูนย์ทดสอบภาษา (ระดับ๖)
ตลอดชีพ*


*ระยะเวลาตามคู่มือ Record keeping manual บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด

ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป บริษัทฯ จะทำการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

๗. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ตังต่อไปนี้

 (๑) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมาย

(๒) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ทำนมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัทฯ สำเนาข้อมูลส่วนบุคคลตังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯได้


    (๓) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ ตัวท่านจากบริษัทฯได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการ อัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัดโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้


    (๔) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วน บุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เว้นแต่บริษัทฯ พิสูจน์ใด้ว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลนั้น บริษัทฯ มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง ตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

สำหรับข้อย่อยที่ (๕) ถึง (๗) และช่องทางการติดต่อข้อที่ ๘

สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก


(
เนื่องจากข้อจำกัดจำนวนคำของระบบในหน้านี้)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้