Aviation Research Center

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอุตสาหกรรมการบินและการบริการ (Center for Research and Innovation in Aviation and Service Industry) มีวัตถุประสงค์ที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบิน การท่องเที่ยว และการบริการของประเทศผ่านการวิจัยและงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในปัจจุบันศูนย์วิจัยฯ รับผิดชอบ 3 โครงการคือ

1)  วารสารวิชาการการบิน การเดินทาง และการบริการ (Journal of Aviation, Travel, and Service)

2)  งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยการบินแห่งชาติ (National Aviation Research Network Conference)

3)  เครือข่ายวิจัยการบินแห่งชาติ (National Aviation Research Network)

 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่ม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ If LINE and Facebook @thaiflighttraining

Powered by MakeWebEasy.com